Verksamheten


Ortopedisk manuell terapi (OMT) är ett specialistområde inom sjuk-gymnastiken där man arbetar med undersökning, behandling och frebyggande av smärta i rygg, leder, muskler och nerver.

Ortopedisk Manuell Terapi är ett specialist- område inom karaktärs-ämnet sjukgymnastik (fysioterapi).

Utgående från en helhetssyn görs en analys av patientens sjukhistoria, smärt- och funktionsstatus, vari ingår manuellt utförd undersökning av leder, muskler och nerver i ryggrad och extremiteter.

Den manuella undersökningen utgörs av systematiskt, specifikt riktade rörlighets- och smärtreproduktions- respektive avlastnings-tester. Utifrån funktionsanalysen, där även kompletterande undersökningar vägs in, upprättas, i samråd med patienten, en behandlingsplan som innehåller specificerade del- och slutmål.

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning. Åtgärder kan, i det akuta skedet, vara specifikt riktade till enskild led eller symtomgivande struktur eller mer generellt omfattande utgående från patientens kliniska bild. Subakut kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad funktionsträning under handledning och som egenaktivitet, i syfte att förhindra återfall, som en del i den medicinska uppföljningen.

Läs mer på www.omtsweden.se

Basal Kroppskännedom (BK), är en sjukgymnastisk, vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod. BK bygger på en helhetssyn på människan, där kropp och själ är en odelbar enhet. Det innebär också att BK är ett förhållningssätt för den som utövar det. BK kan användas både i förebyggande och behandlande syfte och är möjligt att utöva för de flesta människor.

BK kan användas individuellt och i grupp, och utgörs av olika kroppsövningar i liggande, sittande, stående och gående, där man också arbetar med andning och rösten. Även meditation och beröring ingår.

Övningarna utgår från kroppen. De syftar till att medvetandegöra, stärka och frigöra leder och muskler så att man kan röra sig harmoniskt och balanserat. Detta påverkar kroppens funktioner och rörelsemönster.

Övningarna innebär också medvetenhet om andning och mental närvaro. Genom övningarna uppnås och fördjupas kontakt med kroppens uttryckssätt, vilket ökar medvetenheten om vårt inre liv. Man kan säga att övningarna bygger en bro mellan det medvetna och det omedvetna. Mental närvaro är att rikta uppmärksamheten i nuet, i övandet, i varandet.

Syftet med BK är fr.a. att öka förmågan till närvaro, så att vi är mer medvetna om våra handlingar, i relation till oss själva och omvärlden. Att veta mer om oss själva ger oss en utgångspunkt att agera från.

Se även www.ibk.nu

Kognitiv beteenderterapi (KBT) är en form av psykoterapi som förenar klassisk beteendeterapi med modern kognitiv terapi. Det är en terapiform som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi.

Vid kognitiv beteendeterapi, (KBT) fokuserar vi på samspelet mellan individen och dennes omgivning, här och nu. Karakteristiskt för KBT är också att vi är mer intresserade av problemlösning än av orsaker, och att vi intresserar oss för hur vårt beteende påverkas av våra tankar (kognitioner).

Arbetssättet utmärks bland annat av en inledande beteendeanalys, en aktiv psykoterapeut, strukturerade behandlingssessioner, konkret formulerade målsättningar och så kallade hemuppgifter (Miranda-Linné, 1991). KBT används med framgång vid många olika slag av psykiska problem som till exempel depressioner, ångest, ätstörningar och stresshantering samt samlevnadsproblem med behandling såväl individuellt som i grupp.

Läs mer på www.netdoktor.se/depression